Generalforsamling 2013

Tirsdag den 16. april 2013

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5.  Indkomne forslag

Med baggrund i lovændringer foreslår bestyrelsen en ændring af selskabets revision fra “fuld revision” til “udvidet gennemgang”. Det vil betyde udeladelse af revisionsprotokolat og ændret revisionspåtegning.

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Flemming Boye, Ib Frederiksen og Carsten Johannesen
Flemming Boye ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår i øvrigt genvalg.

7.  Valg af revisor

På valg er Poul Riisgaard
Bestyrelsen foreslår genvalg

8.  Eventuelt

KORT REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen blev afholdt den 16. april 2013 med deltagelse af 48 anpartshavere.

Årsregnskabet for 2012 blev godkendt.

Forslag til vedtægtsændring blev trukket tilbage og udsat til næste års generalforsamling.

Ib Frederiksen og Carsten Johannesen blev genvalgt og Ole Vandrup blev nyvalgt til bestyrelsen.

Poul Riisgaard blev genvalgt som revisor

Advertisement