Referat af ordinær generalforsamling 2014

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS.

Generalforsamling tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.00

I alt 41 anpartshavere var mødt til selskabets generalforsamling nr. 103

Advokat Flemming Boye blev valgt til dirigent og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig iht. selskabsloven og vedtægterne. Han konstaterede, at selskabets bestyrelse, direktør og revision var repræsenteret. I alt 41kapitalejere var mødt, hvilket var mindre end 2/3-del af selskabets samlede kapital.

Formanden Benny Andersen aflagde bestyrelsens beretning, der blev drøftet, hvorefter generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Selskabets direktør Ib Frederiksen forelagde og gennemgik årsrapporten, uddybede spørgsmål, hvorefter generalforsamlingen enstemmigt vedtog denne.

Selskabets kapitalforhold fik flere blandt de nyere anpartshavere til at stille spørgsmålet: ”Hvad skal der ske i Fremtiden, når kapitalen er brugt ”.
Spørgsmålet udviklede sig til at anpartshaverne: Morten Larsen, Louise Søgaard samt Jesper Jørgensen tilbød sig som ” idegruppe” i samarbejde med bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne iht. udsendt forslag.

Dirigenten gennemgik vedtægternes § 7 omhandlende vedtægtsændringer og konstaterede, at der ved fremmøde af 41 kapitalejere, ikke var den nødvendige repræsentation til endelig beslutning.

Dirigenten gennemgik forslagene:

1. Forslag § 2
Selskabets hjemsted er Lolland

2. Forslag § 6, stk, 1 og 2
Generalforsamlingen indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel, idet indkaldelsen enten sker via selskabets hjemmeside eller ved elektronisk kommunikation
i form af e-mail til de kapitalejere der har anmodet herom, eller ved brev til noterede anpartshavere eller ved annoncering i Lolland Falsters Folketidende A/S
Den ordinære generalforsamling afholdes således, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af indsendelsesfristen iht. Årsregnskabsloven.

3. Forslag, § 9
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

4. Forslag § 10
Selskabets generalforsamling har i 2014 besluttet at anvende reduktion af revisionspligt og selskabets årsrapport vil derfor ikke være revideret.

Forslagene blev enkeltvis gennemgået og drøftet. Bestyrelsen redegjorde for baggrunden, der i substansen går ud på at reducere omkostninger til revision, annoncering, porto m.m.
Dirigenten redegjorde for selskabets revision, herunder udvidet gennemgang eller fravalg af revision.
Dirigenten bragte forslag om ændring af vedtægternes § 2, § 6 og § 9 til afstemning. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt vedtægtsændringerne.

Ligeledes blev ændring af § 10 bragt til afstemning, og enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede herefter foreløbig vedtagelse, men oplyste at bestyrelsen snarest skal indkalde til ny generalforsamling, hvor beslutning kan vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer uden hensyntagen til den repræsenterede indskudskapitals størrelse.

Dirigenten oplyste, at der ved den ekstraordinære generalforsamling vil blive fremlagt nye vedtægter, hvori det foreløbige besluttede er indeholdt til endelig godkendelse.

Bestyrelsesmedlemmerne Benny Andersen og OIe Clausen, blev genvalgt.

I overensstemmelse med aktuelt gældende vedtægter blev som revisor nyvalgt Carsten Elbæk, Stibankevejen 6. 4920 Søllested.

Under eventuelt blev selskabets forhold drøftet, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Maribo, d. 28 maj 2014
OC

Advertisement